Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego » Wyższa Szkoła Humanistyczna » Bezpieczeństwo Narodowe

64-100 Leszno, Wielkopolskie
ul. Królowej Jadwigi 10 / ul. Krótka 5, Zobacz na mapie
Tel: tel. (65) 529-47-77, (65) 529-92-62, (65) 529-31-78
Fax: fax (65) 529-35-20
WWW: http://www.wsh-leszno.pl
Email: dziekanat@wsh-leszno.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Bezpieczeństwo Narodowe Bezpieczeństwo Narodowe - Licencjackie stacjonarne Bezpieczeństwo Narodowe - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Sylwetka absolwenta


SYLWETKA ABSOLWENTA

Specjalność: Bezpieczeństwo w administracji rządowej i samorządowej

Absolwent kierunku bezpieczeństwo narodowe o specjalności bezpieczeństwo w administracji rządowej i samorządowej będzie posiadał szczegółową wiedzę z zakresu prawa i administracji oraz umiejętność wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych, a także szereg umiejętności praktycznych i specjalistycznych z zakresu wdrażania procedur bezpieczeństwa w administracji rządowej i samorządowej, a w szczególności:

 • będzie znał istotę współczesnego bezpieczeństwa oraz jego polityczne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania;
 • będzie znał prawno-międzynarodowe i konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego RP;
 • będzie znał ogólne zasady funkcjonowania organów administracji rządowej i samorządowej;
 • będzie znał zadania administracji rządowej i samorządowej w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności oraz reagowania kryzysowego;
 • będzie umiał rozwiązywać problemy zawodowe z zakresu bezpieczeństwa oraz będzie potrafił gromadzić, przetwarzać i udostępniać w tym celu niezbędne informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;
 • będzie przygotowany do pracy zespołowej w ramach organizacji zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i innych podmiotów, w tym szczególnie w zespołach reagowania kryzysowego;
 • będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

W zakresie specjalności bezpieczeństwo w administracji rządowej i samorządowej oferta skierowana jest do szerokiego kręgu aktualnych bądź przyszłych pracowników niższego szczebla administracji rządowej (np. Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Wojska Polskiego) oraz samorządowej, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się bądź będą się zajmowali szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa społecznego, ekonomicznego i militarnego oraz zarządzaniem kryzysowym
i bezpieczeństwem obywateli.

 

Specjalność: Zarządzanie bezpieczeństwem

 

Absolwent kierunku bezpieczeństwo narodowe o specjalności zarządzanie bezpieczeństwem będzie posiadał szczegółową wiedzę z zakresu psychologii i socjologii przywództwa oraz zarządzania zespołami ludzkimi w sytuacji stresu i niepewności, a także umiejętność jej przekazywania innym z zachowaniem zasad etycznych. Ponadto będzie posiadał specjalistyczną wiedzę w zakresie:

 • istoty współczesnego bezpieczeństwa oraz jego politycznych, społecznychi ekonomicznych uwarunkowań;
 • prawno-międzynarodowych i konstytucyjnych podstaw bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego RP;
 • ogólnych zasad funkcjonowania organów administracji rządowej i samorządowej;
 • zadań administracji rządowej i samorządowej w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności oraz reagowania kryzysowego;
 • prowadzenia samodzielnej edukacji w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa powszechnego;
 • samodzielnego prowadzenia zajęć z przysposobienia obronnego oraz propagowania wśród młodzieży patriotyzmu i poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne;
 • popularyzowania problematyki bezpieczeństwa i obronności w społeczeństwie ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży.
 • będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

W zakresie specjalności zarządzanie bezpieczeństwem oferta skierowana jest do aktualnych bądź przyszłych lokalnych liderów (starostów, burmistrzów, wójtów, sołtysów) oraz członków stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych, a także nieformalnych autorytetów społecznych, którzy chcieliby w swojej działalności społecznej zająć się propagowaniem problematyki obronności i bezpieczeństwa w swoim lokalnym środowisku.

 


Przedmioty


 

Przedmioty podstawowe:

Wybrane zagadnienia z filozofii, Wybrane zagadnienia z historii Polski , Geografia, Ekonomia, Podstawy wiedzy o państwie i prawie, Podstawy prawa administracyjnego, Podstawy teorii organizacji, zarządzania, Współczesne systemy polityczne,

Przedmioty kierunkowe:

Teoria bezpieczeństwa, Prawne podstawy bezpieczeństwa, Polityka bezpieczeństwa, Strategia bezpieczeństwa narodowego, Zarządzanie kryzysowe, Logistyka w sytuacjach kryzysowych, Międzynarodowe stosunki polityczne, Międzynarodowe stosunki wojskowe

Przedmioty poszerzające i inne:

Język obcy (do wyboru), Technologie informacyjne, Metodologia nauk, Podstawy psychologii, Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy, Ochrona własności intelektualnej, Ochrona praw człowieka i obywatela, Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, Pierwsza pomoc przedmedyczna

Przedmioty do wyboru:

Integracja europejska, Międzynarodowe prawo humanitarne, Przywództwo w bezpieczeństwie, Siły zbrojne RP, Współczesny terroryzm, Wyzwania i zagrożenia współczesnego świata

Przedmioty specjalnościowe:

     Bezpieczeństwo w administracji rządowej i samorządowej

Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, Prawo cywilne z umowami w administracji, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie projektami w administracji, Obrona terytorialna i obrona cywilna, Zarządzanie strategiczne w administracji publicznej, Administracja w UE, Świadczenia na rzecz obrony, Podstawy socjologii z elementami metodyki badań społecznych, Gra decyzyjna – działanie administracji w stanie klęski, Seminarium dyplomowe

     Zarządzanie bezpieczeństwem

Bezpieczeństwo ekologiczne, System zarządzania bezpieczeństwem narodowym, System bezpieczeństwa i porządku publicznego, System zarządzania kryzysowego, Działania prewencyjne w systemie bezpieczeństwa, Zagrożenia naturalne i cywilizacyjne, Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych, Komunikowanie społeczne, Psychologia konfliktu i sztuka negocjacji, Zarządzanie bezpieczeństwem w Unii Europejskiej, Zarządzanie kryzysowe w innych państwach, Ochrona infrastruktury krytycznej państwa, Ratownictwo w sytuacjach kryzysowych, Seminarium dyplomowe


Kwalifikacje absolwenta


Absolwent studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe będzie posiadał ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Będzie rozumiał oraz umiał analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Będzie znał istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania. Będzie znał zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa. Będzie umiał rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Absolwent będzie przygotowany do pracy w strukturach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych oraz zespołach reagowania kryzysowego. Będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Celem studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe jest wyposażenie absolwentów w kompetencje służące profesjonalnemu wykonywaniu obowiązków w organach administracji państwowej oraz popularyzowaniu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i obronności w środowisku lokalnym. Nabyta wiedza i umiejętności powinny umożliwić absolwentom zrozumienie interdyscyplinarnego charakteru bezpieczeństwa narodowego, prowadzenie szerokiej analizy wyzwań, szans i zagrożeń dla współczesnego bezpieczeństwa, budowanie wariantów zapobiegania i przeciwdziałania im, zarządzanie (w tym zarządzanie strategiczne) bezpieczeństwem na szczeblu lokalnym, reagowanie w razie wystąpienia zagrożeń, tworzenie planów i organizowanie działań zapobiegawczych i ochronnych w różnych szczegółowych dziedzinach funkcjonowania administracji państwowej.

Współczesne bezpieczeństwo wymaga coraz większej liczby coraz lepiej wykształconych i wyszkolonych pracowników (urzędników), którzy w swojej codziennej pracy będą wdrażać jego podstawowe zasady i reguły we wszystkich obszarach funkcjonowania współczesnego państwa. Dlatego absolwenci kierunku bezpieczeństwo narodowe będą posiadać szeroką, interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu nauk politycznych, ekonomicznych i społecznych oraz nauk o organizacji i zarządzaniu. Będą umieć twórczo ją wykorzystać w praktycznym działaniu zarówno w okresie pokoju, jak i kryzysu oraz wojny. Będą cechować się wysokim poziomem etyki i patriotyzmu oraz odpowiedzialności za dobro publiczne.